ประกาศ อบต.ชมเจริญ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศ อบต.ชมเจริญ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

0

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรุณาตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

0

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด http://bit.ly/2SzqlYi

ชุดคำพูดรณรงค์ประชำสัมพันธ์ v3

บทความเสียงตามสาย เมษายน 2563

0
Page 1 of 4 1234