ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น จำนวน ๓๖ คน ดังนี้
สำนักงานปลัด จำนวน ๒๔ คน ดังนี้
๑.ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล ๕ คน
๒.พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๒ คน
๓.พนักงานจ้างทั่วไป ๗ คน
ส่วนการคลัง จำนวน ๖ คน ดังนี้
๑.ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล ๓ คน
๒.ลูกจ้างประจำ ๑ คน
๓.พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน
๔.พนักงานจ้างทั่วไป – คน
ส่วนโยธา จำนวน ๗ คน ดังนี้
๑.ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล ๒ คน
๒.พนักงานจ้างตามภารกิจ ๔ คน
๓.พนักงานจ้างทั่วไป ๑ คน