สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพด้านการคมนาคม
ตำบลชมเจริญมีเส้นทางติดต่อกับพื้นที่ภายนอกตำบล ๒ เส้นทางหลัก คือ
๑.การติดต่อกับอำเภอปากชมใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐๘(ธาตุ-ปากชม)
๒.การติดต่อกับจังหวัดเลยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (เลย-เชียงคาน)