สภาพภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของตำบลชมเจริญ ภูเขาสลับซับซ้อนลาดชันมากมีที่ราบเชิงเขาเล็กน้อยมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ ราษฎรมักมีอาชีพทำไร่ ทำสวน อาทิ สวนยางพา ไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง เป็นต้น อ่านต่อ คลิกที่นี่

———————————