สภาพทั่วไป
ประวัติมาความเป็น
     ตำบลชมเจริญเดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลเชียงกลมและตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ห่างจากการคมนาคม ยากแกการปกครองจึงได้มีการจัดตั้งตำบลขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลในปีนั้น และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 14 ธันวาคม2542 ที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านชมน้อย หมู่ที่ 2
สภาพภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของตำบลชมเจริญ ภูเขาสลับซับซ้อนลาดชันมากมีที่ราบเชิงเขาเล็กน้อยมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ ราษฎรมักมีอาชีพทำไร่ ทำสวน อาทิ สวนยางพา ไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง เป็นต้น อ่านต่อ คลิกที่นี่
สภาพภูมิอากาศ
     อุณหภูมิของตำบลชมเจริญมีฝนตกชุกสลับแห้งแล้ง โดยมีลักษณะของแต่ละฤดูเด่นชัดดังนี้
ฤดูร้อน อากาศจะร้อนจัด เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูฝน ฝนจะตกชุกมาก เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ฤดูหนาว อากาศจะหนาวจัด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
สภาพอากาศจะร้อนที่สุดในเดือนเมษายน โดยเฉลี่ยประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียสและต่ำสุดในเดือนมกราคม โดยเฉลี่ยประมาณ ๑๐ องศาเซลเซียส
ด้านการใช้ประโยชน์จากน้ำใต้ดิน เริ่มที่จะมีการนำน้ำขึ้นมาใช้มากขึ้นกว่าเดิมในรูปของระบบประชาชนบท แต่ในด้านการเกษตรก็ยังคงใช้น้ำจากแหล่งน้ำ ธรรมชาติและแหล่งน้ำ ที่ก่อสร้างขึ้นเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ถือครองของตำบลที่สำคัญ ได้แก่
พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ ๒๘,๑๐๐ ไร่
พื้นทีป่าไม้ประมาณ ๔๒,๒๖๓ ไร่
พื้นที่ใช้ในการอยู่อาศัยประมาณ ๖๙๖ ไร่
ประชากรของตำบลชมเจริญในปัจจุบัน มีจำนวน ๔,๔๒๒ คน แบ่งเป็น
ประชากรชาย ๒,๒๔๐ คน
ประชากรหญิง ๒,๑๘๑ คน
มีอาชีพหลักคือการเกษตร อาชีพรอง คือการรับจ้างทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนใหญ่จะไปหางานทำต่างถิ่น เพื่อเป็นการหารายได้ให้ครอบครัว (ความหนาแน่นของประชากร ๓๙ คนต่อตารางกิโลเมตร)
สภาพทางสังคม
               – ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่น คือ ภาษาเลย ภาษากลาง ภาษาอีสาน
– ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ
– ประเพณีวัฒนธรรม เหมือนกับชาวอีสานทั่วไป เช่น บุญมหาชาติ บุญข้าวประดับดิน บุญบั้งไฟ บุญกฐิน บุญผ้าป่า ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น
– วัด จำนวน ๘ แห่ง
– ศาลเจ้า จำนวน ๑ แห่ง
– โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง
– โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๓ แห่ง
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๖ แห่ง
– ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน ๒ แห่ง
– สถานีอนามัย จำนวน ๒ แห่ง
– ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน ๖ แห่ง
– โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๑๒ แห่ง
– ประปาหมู่บ้านหมู่บ้านยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน
ด้านการคมนาคม
     ตำบลชมเจริญมีเส้นทางติดต่อกับพื้นที่ภายนอกตำบล ๒ เส้นทางหลัก คือ
๑.การติดต่อกับอำเภอปากชมใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐๘(ธาตุ-ปากชม)
๒.การติดต่อกับจังหวัดเลยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (เลย-เชียงคาน)