งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

–  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
–  เอกสารแนบ


รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม-ต.ค.60-มี.ค.61.pdf (41 downloads)


รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม-ต.ค.60-ก.ย.61.pdf (19 downloads)


งบปี61.pdf (16 downloads)