งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมเดือน 1 ต.ค.2562 ถึง 30 ก.ย.2563