แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริ2

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปล