รายงานรายรับ – รายจ่าย รายไตรมาสของ อบต.ชมเจริญ

รายงานรายรับ – รายจ่าย รายไตรมาสขององค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558