ประวัติความเป็นมา
           ตำบลชมเจริญ เดิมอยู่ในเขตการปกครอง ของตำบลเชียงกลม และตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ห่างจากการคมนาคม ยากแก่การปกครองจึงได้มีการ จัดตั้งตำบลขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลในปีนั้น และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลใน วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอปากชม มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๖ หมู่บ้าน ดังนี้
บ้านชมเจริญ หมู่ที่ ๑
บ้านชมน้อย หมู่ที่ ๒
บ้านห้วยอาลัย หมู่ที่ ๓
บ้านแก่งปลาปก หมู่ที่ ๔
บ้านแก่งปลาปก หมู่ที่ ๕
บ้านชมเจริญ หมู่ที่ ๖
ที่ตั้งและอาณาเขต
           องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๒ บ้านชมน้อย ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ตำบลชมเจริญตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ อำเภอปากชม ระยะทางห่างจาก อำเภอปากชม ประมาณ ๓๘กิโลเมตร มีเนื้อที่ ประมาณ ๑๑๓.๕๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗๑,๐๕๙ ไร่
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปากชม อำเภอปากชม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง/ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเชียงกลมและตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเขาแก้ว/ตำบลธาตุ /ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน
สัญญาลักษณ์