องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจิญ

หมู่ที่ 2 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
โทรศัพท์/โทรสาร 042-810691
เว็บไซต์ : www.chomjarern.go.th

Facebook : อบต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย