วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

“ชมเจริญน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม”

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง
  2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายดั้มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปลอดภัยจากยาเสพติด ประชาชนได้รับการเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
  3. ส่งเสริมให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้และการกีฬา สืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  1. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและส่งเสริมการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งขยายช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
  3. ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  4. ประชาชนทุกคนได้รับบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
  5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน