ที่มา การจัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการของอบต.ชมเจริญ