คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการขอ