นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2563

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เจตจำนงการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด ประจำปี 2563

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน 2563 ครั้งที่ 1