แบบ สขร_ 1

แผนจัดหาพัสดุ 2563

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-ต.ค.60-มี.ค.61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-เม.ย.61-ก.ย.-61