แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2561 – 2564

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (PDF)

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑