การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรุณาตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

0