เอกสารแผ่นพับเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดย อบต.ชมเจริญ “มารู้จัก โรคขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกัน กันเถอะ”

เอกสารแผ่นพับเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดย อบต.ชมเจริญ “มารู้จัก โรคขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกัน กันเถอะ”

ไอโอดีน

0