วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ มอบทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมเจริญ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในพื้นที่ตำบลชมเจริญ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ มอบทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมเจริญ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในพื้นที่ตำบลชมเจริญ

0