26 มิ.ย.62 อบต.ชมเจริญ โดยนายกเทเวช มูลถวิลย์พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะถนนสายหลักธาตุ-ปากชมเพื่อให้มีความสะอาดและสุขภาวะที่ดีต่อชุมชน

26 มิ.ย.62 อบต.ชมเจริญ โดยนายกเทเวช มูลถวิลย์พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะถนนสายหลักธาตุ-ปากชมเพื่อให้มีความสะอาดและสุขภาวะที่ดีต่อชุมชน

0