องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยอาลัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังพิฆาตยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลายและเก็บขยะบริเวณสองข้างทางบ้านแก่งปลาปก ตำบลชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย

0

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรุณาตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

0